Home Privacy

PRIVACYVERKLARING

SMI Groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

SMI Groep verwerkt uw persoonsgegevens als gevolg van het gebruik van onze diensten en/of omdat u deze informatie aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

SPECIALE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

SMI Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van uw betaling
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of reclamebrochure
 • Om contact met u op te nemen via telefoon of e-mail voor het uitvoeren van onze diensten
 • Om u op de hoogte te brengen van veranderingen met betrekking tot onze diensten en producten
 • Levering van goederen en diensten aan u

SMI Groep analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en de producten en diensten beter af te stemmen op uw voorkeuren.

SMI Groep verwerkt ook persoonsgegevens als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

SMI Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In ieder geval, tenzij anders aangegeven in deze privacyverklaring, zijn de criteria die we gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen onder andere: (i) of we uw persoonsgegevens nodig hebben om onze legitieme belangen te beschermen, om een contract uit te voeren waarbij u partij bent of om te reageren op uw vragen of u de vereiste service of ondersteuning te bieden; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan we onderworpen zijn; of (iii) of bewaring raadzaam is gezien onze juridische positie (bijvoorbeeld met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, juridische procedures of regelgevingsonderzoeken).

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

SMI Groep verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer dit echt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WE GEBRUIKEN

SMI Groep maakt uitsluitend gebruik van technische en functionele cookies. We gebruiken ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone wanneer u voor het eerst de website bezoekt. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. We gebruiken ze ook om onze website te optimaliseren. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen in uw internetbrowser aan te passen. Hierdoor worden geen cookies meer opgeslagen. U kunt ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SMI Groep. U heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonlijke informatie die wij over u hebben in een computerbestand naar u toe te sturen, of naar een andere organisatie die u hebt genoemd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@SMIGroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Zorg ervoor dat uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zijn afgeschermd in deze kopie. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SMI Groep wijst er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

SMI Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u van mening bent dat uw gegevens niet op de juiste manier beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

We maken gebruik van organisatorische, technische en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de verwerking, evenals de potentiële bedreigingen. SMI Groep werkt voortdurend aan verbetering van deze maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links zijn verbonden met deze website.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

SMI Groep behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen.